เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตสถาบันสมทบ
ระดับการศึกษาสถาบันสมทบ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2101201 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 - ป.ตรี : สถาบันสมทบจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
ปีการศึกษา 2554
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 54000144 นางสาวอารีวรรณ ทรัพย์ศิลป์- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
2 54000143 นางสาวอารีรัตน์ คุซิตา- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
3 54000142 นางสาวอามีเน๊าะ ยานยา- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
4 54000141 นางสาวอัญชลี สังข์ทอง- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
5 54000140 นางสาวอัจฉรา อินทรมงคล- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
6 54000139 นางสาวอรวี กลัดเข็มทอง- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
7 54000138 นางสาวอมรรัตน์ การะมี- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
8 54000137 นางสาวอภิญญารัตน์ อภิญ- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
9 54000136 นางสาวอภิญญา คงอยู่- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
10 54000135 นางสาวอชิรญา จรูญรัตน์- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
11 54000134 นางสาวเสาวคนธ์ ชลวานิช- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
12 54000133 นางสาวสุวรรณณี ยันต์ฉิมพลี- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
13 54000132 นางสาวสุภิญญา หอมกรุ่นจรัสอันดับ 1 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
14 54000131 นางสาวสิริวัฑฒ์ สุพลาวุฒิ- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
15 54000130 นางสาวสิริวรรณ เกษร- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
16 54000129 นางสาวสิริรัตน์ นิวัฒน์- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
17 54000128 นางสาวสัจจพร ศรีบุตรอันดับ 2 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
18 54000127 นางสาวสไบทิพย์ ไทยสวัสดิ์- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
19 54000126 นางสาวสงกรานต์ ดงพระจันทร์- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
20 54000125 นางสาวศิริลักษณ์ แสงจู- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
21 54000124 นางสาวศิริรัตน์ ทองทวี- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
22 54000123 นางสาวศศิวรรณ พานแก้ว- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
23 54000122 นางสาวศศินา สุขเทียบ- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
24 54000121 นางสาวศศิธร แก้วอินทร์- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
25 54000120 นางสาวแวววจี เชาว์สุโข- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
26 54000119 นางสาววิพรรษา เลิศเกษม- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
27 54000118 นางสาววาสนา บุญช่วย- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
28 54000117 นางสาววัลลี ผสมทรัพย์- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
29 54000116 นางสาววันวิสาข์ นาที- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
30 54000115 นางสาววันนิสา วรรณโส- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
31 54000114 นางสาววราภรณ์ อุทกัง- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
32 54000113 นางสาววรัญญา อุกญาณ- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
33 54000112 นางสาววรรณษร อุตอามาตย์- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
34 54000111 นางสาววรรณวิภา คุชิตา- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
35 54000110 นางสาววรรณภา พลเยี่ยม- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
36 54000109 นางสาววชิราภรณ์ สมประสงค์- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
37 54000108 นางสาวลูกน้ำ วงศ์สวัสดิ์- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
38 54000107 นางสาวรุ่งนภา เหลืองอ่อน- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
39 54000106 นางสาวราตรี เอี่ยมสอาด- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
40 54000105 นางสาวรัตนา ขวัญเมือง- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
41 54000104 นางสาวรสสุคนธ์ จันทร์เมฆา- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
42 54000103 นางสาวเยาวเรศ จันทดาวัลย์- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
43 54000102 นางสาวมณีรัตน์ เฉียวกุลอันดับ 1 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
44 54000101 นางสาวมณีนุช พิพัฒน์รัตนโยธิน- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
45 54000100 นางสาวมณทิวา ถนอมสินอันดับ 2 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
46 54000099 นางสาวไพริน เทศเจริญ- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
47 54000098 นางสาวเพ็ญนภา มงคล- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
48 54000097 นางสาวพิมลดา โมดคำ- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
49 54000096 นางสาวพิมพ์อุบล ศิริรัตน์- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
50 54000095 นางสาวพัชรินทร์ ร้องกาศ- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
51 54000094 นางสาวพรพรรณ ตันคำต๊ะ- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
52 54000093 นางสาวปุญญิศา หาญสุวรรณกุล- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
53 54000092 นางสาวปิยนุช ศรีบุญเรือง- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
54 54000091 นางสาวปานทิพย์ อยู่คง- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
55 54000090 นางสาวปรียานุช ม่วงมณี- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
56 54000089 นางสาวประภาภรณ์ บัวแก้ว- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
57 54000088 นางสาวปฐมา ณรงค์หนู- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
58 54000087 นางสาวเบญจรัตน์ พรวิไลกุล- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
59 54000086 นางสาวเบญจภรณ์ จันทร์ศรีทอง- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
60 54000085 นางสาวเบญจพร ยินดีสุข- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
61 54000084 นางสาวนูรอาซีกีม ดอเลาะ- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
62 54000083 นางสาวนูมาเรียม สาเมาะ- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
63 54000082 นางสาวนุชนาฎ เมฆฉ่ำ- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
64 54000081 นางสาวนิโลบล ฉานุรักษ์- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
65 54000080 นางสาวนิลุบล ฉานุรักษ์- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
66 54000079 นางสาวนิภาพร ศรีสวัสดิ์- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
67 54000078 นางสาวนิภาพร เฉียงใต้- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
68 54000077 นางสาวน้ำฝน ใจสะอาด- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
69 54000076 นางสาวน้ำผึ้ง พุ่มพวง- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
70 54000075 นางสาวนวรัตน์ ทองประเสริฐ- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
71 54000074 นางสาวนลินี หวังดี- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
72 54000073 นางสาวนริศรา ขันเขียว- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
73 54000072 นางสาวนภัสวรรณ ไชยมงคล- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
74 54000071 นางสาวธิดารัตน์ พุ่มแพรพันธ์- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
75 54000070 นางสาวธนัสถา อินทรวิเชียร- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
76 54000069 นางสาวทัศนีย์ นพตากูล- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
77 54000068 นายต่วนกูอัมรี ต่วนจอลง- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
78 54000067 นางสาวณัชมาศ บุญคำ- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
79 54000066 นางสาวฑุติยา ณรงค์หนู- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
80 54000065 นางสาวฑิตาพันธุ์ ธรรมเรือง- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
81 54000064 นางสาวฐิติมา สุขพราย- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
82 54000063 นางสาวชมพูนุช เงางาม- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
83 54000062 นางสาวชนากานต์ ธรรมธร- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
84 54000061 นางสาวจุฬารัตน์ กำไลแก้ว- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
85 54000060 นางสาวจิราภรณ์ เพียรประสิทธิ์- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
86 54000059 นางสาวจินตนา โนนใหม่- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
87 54000058 นางสาวจิตตรา จันทร์สุริยา- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
88 54000057 นางสาวจันทราภรณ์ แรงใหม่- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
89 54000056 นางสาวจริยา แก่นใจเด็ด- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
90 54000055 นางสาวกันยกานต์ ศรีโสภา- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
91 54000054 นางสาวกรรณิการ์ วิเศษกุล- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
92 54000053 นางสาวกนกวรรณ บุญยอด- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
93 54000052 นางสาวกนกวรรณ แทนพลกรัง- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ