เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปกติ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2101016 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา 2565
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 61010291 นางสาวมัลลิกา วงศ์กลิ่นกรุด- 2 ธันวาคม 2565 อนุมัติ
2 61010113 นางสาวอัญชิษฐา มาลัยแดง- 2 ธันวาคม 2565 อนุมัติ
3 61010080 นางสาวปรวเรศ ธารณาธรรม- 2 ธันวาคม 2565 อนุมัติ