เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ไม่เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101017 : พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) ปรับปรุง60-แบบ ก2 ไม่เต็มเวลา
ปีการศึกษา 2564
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 62920244 นางสาวมินลา นาคหนุน- 18 กรกฎาคม 2565 อนุมัติ
2 62920044 นางสาวพัชรินทร์ บุญถนอม- 18 กรกฎาคม 2565 อนุมัติ
3 60920050 นางสาวนารินทร์ สุวรรรณบริบูรณ์- 10 มิถุนายน 2565 อนุมัติ