เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ไม่เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101083 : พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) - ป.โทพิเศษ (แผน ก.)
ปีการศึกษา 2560
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 54921227 นางวันวิสา ทีอุทิศ- 17 สิงหาคม 2561 อนุมัติ
2 54920180 นางสาววสุรัตน์ นิยมรัตน์- 17 สิงหาคม 2561 อนุมัติ