เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท พิเศษ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101001 : พย.ม. (การผดุงครรภ์ขั้นสูง) - ใหม่ 51 ป.โท พิเศษ (แผน ก)
ปีการศึกษา 2560
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 54920299 นางสาวเกวลิน ถกลพัฒนกุล- 17 สิงหาคม 2561 อนุมัติ
2 54920302 นางสาวพัชร์ลดา ธำรงกาญจน์- 17 สิงหาคม 2561 อนุมัติ
3 54920305 นางสมาพร แสงนวล- 17 สิงหาคม 2561 อนุมัติ
4 54920306 นางสาวสุรวดี คัทสิงห์- 17 สิงหาคม 2561 อนุมัติ