เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปกติ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2101015 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา 2560
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 57010051 นางสาวเบญจวรรณ รอดรัตน์- 17 สิงหาคม 2561 อนุมัติ
2 56010180 นางสาวจรรยา ขันธ์เครือ- 17 สิงหาคม 2561 อนุมัติ