เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ไม่เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101008 : พย.ม. (การผดุงครรภ์) ปรับปรุง 55 -ป.โทไม่เต็มเวลา แผน ก
ปีการศึกษา 2560
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 56920217 นาวาตรีหญิงละมัย วงศาสนธิ์- 15 มิถุนายน 2561 อนุมัติ
2 56920221 นางสาวสาวิตรี จันทร์กระจ่าง- 15 มิถุนายน 2561 อนุมัติ