เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท พิเศษ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101006 : พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช) ปรับปรุง 54 -ป.โทพิเศษ แผน ก
ปีการศึกษา 2560
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 56920188 นางลานทิพย์ พนารินทร์- 15 มิถุนายน 2561 อนุมัติ
2 56920179 นางสาวบรรจง เจนจัดการ- 3 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
3 55920312 นางศิริญพร บุสหงษ์- 15 มิถุนายน 2561 อนุมัติ