เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท พิเศษ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101137 : พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช) - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) ปี 46
ปีการศึกษา 2560
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 54920290 นางพิมจันทร์ ภูแก้ว- 19 มกราคม 2561 อนุมัติ
2 54920291 นางยุพาพรรณ์ มาหา- 19 มกราคม 2561 อนุมัติ
3 54920294 นางสาวศิริพร บูรณกุลกิจการ- 19 มกราคม 2561 อนุมัติ