เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท พิเศษ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101006 : พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช) ปรับปรุง 54 -ป.โทพิเศษ แผน ก
ปีการศึกษา 2560
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 55920307 นางสาวปัทพร แจ้งสันเทียะ- 19 มกราคม 2561 อนุมัติ
2 55920315 นายสรวิชญ์ เหล่าดรุณ- 19 มกราคม 2561 อนุมัติ
3 56920191 นางสุพัตรา บำรุงจิตร- 19 มกราคม 2561 อนุมัติ