เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาเอก เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร5001001 : พยาบาลศาสตร์ (Inter) - ป.เอก ปี 48
ปีการศึกษา 2559
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 54810192 นางนุจรินทร์ โพธารส- 18 สิงหาคม 2560 อนุมัติ
2 54810191 นางปณิชา พลพินิจ- 18 สิงหาคม 2560 อนุมัติ
3 54810187 นางดวงดาว อุบลแย้ม- 18 สิงหาคม 2560 อนุมัติ