เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท พิเศษ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101181 : พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) ปรับปรุง 49 - ป.โทพิเศษ (แผน ก)
ปีการศึกษา 2559
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 53920029 นางนุชนาถ โรจนธรรม- 18 สิงหาคม 2560 อนุมัติ
2 53920602 พันจ่าเอกหญิงชัชดา หลงพิมาย- 18 สิงหาคม 2560 อนุมัติ
3 53920606 นางสาวศริญญา เจริญศิริ- 18 สิงหาคม 2560 อนุมัติ
4 53920609 นางสาวอชิรญาณ์ มาตเจือ- 18 สิงหาคม 2560 อนุมัติ
5 54920142 นางธีรนุช ชละเอม- 18 สิงหาคม 2560 อนุมัติ
6 54920155 นางสาวอรพินท์ ขันแข็ง- 18 สิงหาคม 2560 อนุมัติ