เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท พิเศษ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101083 : พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) - ป.โทพิเศษ (แผน ก.)
ปีการศึกษา 2559
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 54920176 นางมัณฑนารัตน์ ฐิติกุล- 18 สิงหาคม 2560 อนุมัติ
2 54920178 นางสาววราพร เนื่องคำ- 18 สิงหาคม 2560 อนุมัติ
3 54921226 นางสาวนันทิยา พันธ์เกษม- 18 สิงหาคม 2560 อนุมัติ
4 54921489 นางนิศาชล นุ่มมีชัย- 18 สิงหาคม 2560 อนุมัติ