เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ไม่เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101077 : พย.ม. (การบริหารการพยาบาล) ปรับปรุง 49 - ป.โท พิเศษ (แผน ก)
ปีการศึกษา 2559
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 54920199 นางสุทัศนา ลิขิตกุลธนพร- 22 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
2 54920188 นางขวัญจิตร ศักดิ์ศรีวัฒนา- 16 มิถุนายน 2560 อนุมัติ