เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท พิเศษ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101079 : พย.ม. (การพยาบาลเด็ก) ใหม่ 49 - ป.โทพิเศษ (แผน ก.)
ปีการศึกษา 2559
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 54920161 นางสาวนภาพร วังอาษา- 28 ตุลาคม 2559 อนุมัติ
2 54920163 นางสาวนุชจรี หิรัญบุตร- 20 มกราคม 2560 อนุมัติ
3 54920165 นางพรรณี ปรรคลักษ์- 20 มกราคม 2560 อนุมัติ