เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาประกาศนียบัตร (ต่ำกว่า ป.ตรี)
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2101010 : ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (พ.ศ. 2551) - ต่ำกว่า ป.ตรี
ปีการศึกษา 2558
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 58010307 นายเอกลักษณ์ จำรัส- 30 มกราคม 2560 อนุมัติ
2 58010306 นางสาวอารดา ลีเส็ง- 30 มกราคม 2560 อนุมัติ
3 58010304 นางสาวอริษา บุญพา- 30 มกราคม 2560 อนุมัติ
4 58010303 นางสาวอมรรัตน์ ขันเคน- 30 มกราคม 2560 อนุมัติ
5 58010302 นางสาวสุนารี สกุลตัน- 30 มกราคม 2560 อนุมัติ
6 58010301 นางสาวสุชีรา บุญอ้ม- 30 มกราคม 2560 อนุมัติ
7 58010299 นางสาวสิรินรัตน์ ตามปรารถนา- 30 มกราคม 2560 อนุมัติ
8 58010298 นางสาวสกุลณี พิมพิกุล- 30 มกราคม 2560 อนุมัติ
9 58010296 นางสาวศศิธร สีสุนาม- 30 มกราคม 2560 อนุมัติ
10 58010294 นางสาววรรณิภา แก้วคำไสย์- 30 มกราคม 2560 อนุมัติ
11 58010293 นางสาววรรณภา ไชยคำ- 30 มกราคม 2560 อนุมัติ
12 58010292 นางสาวลัดดาวัลย์ พันธ์ศรี- 30 มกราคม 2560 อนุมัติ
13 58010291 นางสาวลักษมี ชมเหิม- 30 มกราคม 2560 อนุมัติ
14 58010290 นางสาวริษา เกิดสวัสดิ์- 30 มกราคม 2560 อนุมัติ
15 58010289 นางสาวเยาวเรศ ไชยสงค์- 30 มกราคม 2560 อนุมัติ
16 58010288 นางสาวยุพิน โพธิ์ดู่- 30 มกราคม 2560 อนุมัติ
17 58010287 นางสาวเมษยาพร โพธิ์ชัย- 30 มกราคม 2560 อนุมัติ
18 58010286 นายภุชงค์ กุลสุวรรณ- 30 มกราคม 2560 อนุมัติ
19 58010285 นางสาวพรพิมล นิตย์ลาภ- 30 มกราคม 2560 อนุมัติ
20 58010283 นางสาวผุสดี ดำริดวงมณี- 30 มกราคม 2560 อนุมัติ
21 58010282 นางสาวปิยะดา พื้นผา- 30 มกราคม 2560 อนุมัติ
22 58010281 นางสาวประภัสสร กระลาม- 30 มกราคม 2560 อนุมัติ
23 58010279 นางสาวบุษบา ปากขันตี- 30 มกราคม 2560 อนุมัติ
24 58010278 นายบุญญฤทธิ์ เก่งกสิวิทย์- 30 มกราคม 2560 อนุมัติ
25 58010277 นางสาวนวลักษณ์ มูลศรี- 30 มกราคม 2560 อนุมัติ
26 58010276 นางสาวนนัฎฐา สอนจันทร์- 30 มกราคม 2560 อนุมัติ
27 58010275 นางสาวนงนุช ดีด่านค้อ- 30 มกราคม 2560 อนุมัติ
28 58010273 นางสาวทิพวรรณ จันทะผล- 30 มกราคม 2560 อนุมัติ
29 58010272 นางสาวดวงฤดี คานงอน- 30 มกราคม 2560 อนุมัติ
30 58010271 นางสาวณัฐติกาล อารมณ์สวะ- 30 มกราคม 2560 อนุมัติ
31 58010270 นางสาวชญานันท์ ดอกกลาง- 30 มกราคม 2560 อนุมัติ
32 58010269 นางสาวจรรยพร ใหม่ก๋งลาย- 30 มกราคม 2560 อนุมัติ
33 58010268 นางสาวกิตติยาภรณ์ อาจสิงห์- 30 มกราคม 2560 อนุมัติ
34 58010267 นางสาวกาญจนา ชัยสาร- 30 มกราคม 2560 อนุมัติ
35 58010266 นางสาวกัลยดา ด้วงเงิน- 30 มกราคม 2560 อนุมัติ
36 57010450 นางสาวอุษารัชฎ์ คงศรี- 28 พฤศจิกายน 2559 อนุมัติ
37 57010417 นางสาวนภาพร โคตรเครื่อง- 28 พฤศจิกายน 2559 อนุมัติ