เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ปกติ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001005 : พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) ปรับปรุง 54 - ป.โท (แผน ก)
ปีการศึกษา 2558
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 56910306 นางสาวอริยาวรรณ วรรณสีทอง- 17 มิถุนายน 2559 อนุมัติ