เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท พิเศษ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101137 : พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช) - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) ปี 46
ปีการศึกษา 2558
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 54920298 นางสาวสุพรรษา แสงพระจันทร์- 22 มกราคม 2559 อนุมัติ
2 54920283 นางญภา ภัคฐิติพันธ์- 24 ธันวาคม 2558 อนุมัติ
3 53920622 นางสาวรัชนีพร จันทร์มณี- 24 ธันวาคม 2558 อนุมัติ
4 53920618 นางสาวนงลักษณ์ วิชัยรัมย์- 22 มกราคม 2559 อนุมัติ