เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาเอก เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร5001001 : พยาบาลศาสตร์ (Inter) - ป.เอก ปี 48
ปีการศึกษา 2557
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 52810012 นางสาวจิดาภา ผูกพันธ์- 17 สิงหาคม 2558 อนุมัติ
2 52810013 นางสาวสุจิตรา อู่รัตนมณี- 17 สิงหาคม 2558 อนุมัติ
3 52810084 นางรัศมี ศรีนนท์- 17 สิงหาคม 2558 อนุมัติ
4 53810009 นางปาณิสรา ส่งวัฒนายุทธ- 17 สิงหาคม 2558 อนุมัติ
5 53810197 นางจิราวรรณ กล่อมเมฆ- 17 สิงหาคม 2558 อนุมัติ
6 53810198 นางชรริน ขวัญเนตร- 17 สิงหาคม 2558 อนุมัติ