เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท พิเศษ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101181 : พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) ปรับปรุง 49 - ป.โทพิเศษ (แผน ก)
ปีการศึกษา 2557
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 54920152 นางสาวสลิลทิพย์ โกพลรัตน์- 17 สิงหาคม 2558 อนุมัติ
2 52920214 นางสาวคณิตา จันทวาส- 17 สิงหาคม 2558 อนุมัติ
3 51924206 นางสาวสุภาวดี อรรคพัฒน์- 17 สิงหาคม 2558 อนุมัติ
4 51924183 นางสาวศิวาภรณ์ ศรีสกุล- 17 สิงหาคม 2558 อนุมัติ
5 51924138 นางสาวเพ็ญประภา ไสวดี- 17 สิงหาคม 2558 อนุมัติ
6 51924084 นางสาวนวลพรรณ อิศโร- 17 สิงหาคม 2558 อนุมัติ