เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ปกติ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001002 : พย.ม. (การพยาบาลเด็ก) ปรับปรุง 54 - ป.โท (แผน ก)
ปีการศึกษา 2557
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 55910305 นางชญานิกา ศรีวิชัย- 17 สิงหาคม 2558 อนุมัติ
2 55910153 เรือเอกหญิงพิมพ์พญา สมดี- 17 สิงหาคม 2558 อนุมัติ