เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ไม่เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101083 : พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) - ป.โทพิเศษ (แผน ก.)
ปีการศึกษา 2557
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 52921202 นางสาวอรุณวรรณ วงษ์เดิม- 23 มกราคม 2558 อนุมัติ
2 52921201 นางสาวโชษิตา วิสุทธิสาย- 23 มกราคม 2558 อนุมัติ
3 51960579 นางกฤษณา พรามณี- 24 ธันวาคม 2557 อนุมัติ