เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ไม่เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101077 : พย.ม. (การบริหารการพยาบาล) ปรับปรุง 49 - ป.โท พิเศษ (แผน ก)
ปีการศึกษา 2557
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 51923988 เรือตรีหญิงธิดานุช เพียรชูชัย- 23 มกราคม 2558 อนุมัติ
2 51924480 นางสาวไพจิตร ไชยฤทธิ์- 23 มกราคม 2558 อนุมัติ