เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาเอก เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร5001004 : พยาบาลศาสตร์ - ป.เอก ปี 48
ปีการศึกษา 2557
ภาคการศึกษาที่ 0
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 51810561 นางสาวธัญญมล สุริยานิมิตรสุข- 8 สิงหาคม 2557 อนุมัติ
2 51810554 นางกรรณภา ไชยประสิทธิ์- 8 สิงหาคม 2557 อนุมัติ
3 51810172 นาวาตรีหญิงสุปราณี พลธนะ- 8 สิงหาคม 2557 อนุมัติ
4 51810158 นาวาโทหญิงพุทธชาด เจริญสิริวิไล- 8 สิงหาคม 2557 อนุมัติ
5 51810141 นางณิชกานต์ ทรงไทย- 8 สิงหาคม 2557 อนุมัติ