เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ไม่เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101182 : การพยาบาลอาชีวอนามัย - ป.โทพิเศษ (แผน ก) ปี 46
ปีการศึกษา 2557
ภาคการศึกษาที่ 0
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 50923750 นางสาวยุพา ดาวเรือง- 8 สิงหาคม 2557 อนุมัติ
2 50923586 นางสาวพรทิพย์ ใจจง- 8 สิงหาคม 2557 อนุมัติ
3 50920865 นางสาวสิริยุพา สุทธิพันธุ์- 8 สิงหาคม 2557 อนุมัติ