เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ไม่เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101077 : พย.ม. (การบริหารการพยาบาล) ปรับปรุง 49 - ป.โท พิเศษ (แผน ก)
ปีการศึกษา 2557
ภาคการศึกษาที่ 0
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 50920544 นางสมปอง ศรีอุไร- 8 สิงหาคม 2557 อนุมัติ
2 53920055 นางสาวอรยา เข็มทอง- 8 สิงหาคม 2557 อนุมัติ
3 53920056 นางอัมภา สีแดด- 8 สิงหาคม 2557 อนุมัติ
4 53920649 นายสมบัติ วงค์เตจา- 8 สิงหาคม 2557 อนุมัติ