เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ไม่เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101156 : การบริหารการพยาบาล - ป.โทพิเศษ (แผน ข.) จังหวัดกาฬสินธุ์
ปีการศึกษา 2556
ภาคการศึกษาที่ 0
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 53921080 นางเกษมะณี ไชยรบ- 12 กรกฎาคม 2556 อนุมัติ
2 53921084 นางสาวจิราภรณ์ ภู่สมบูรณ์- 12 กรกฎาคม 2556 อนุมัติ
3 53921088 นางสาวชวนพิศ บุษบงค์- 12 กรกฎาคม 2556 อนุมัติ
4 53921094 นางนิตยาภรณ์ จันทร์นคร- 12 กรกฎาคม 2556 อนุมัติ
5 53921095 นางนิตยา วันทยานันท์- 12 กรกฎาคม 2556 อนุมัติ
6 53921108 นางพิศวง สว่างวัฒนา- 12 กรกฎาคม 2556 อนุมัติ
7 53921109 นางเมธาพร อัครศักดิ์ศรี- 12 กรกฎาคม 2556 อนุมัติ
8 53921110 นางเมธาวินี ขุมทอง- 12 กรกฎาคม 2556 อนุมัติ
9 53921112 นางรจนา โมราราช- 12 กรกฎาคม 2556 อนุมัติ
10 53921115 นางรัติยา รักดี- 12 กรกฎาคม 2556 อนุมัติ
11 53921122 นางวารีรัตน์ โทษาธรรม- 12 กรกฎาคม 2556 อนุมัติ
12 53921123 นางวิชชุดา กิตติวราฤทธิ์- 12 กรกฎาคม 2556 อนุมัติ
13 53921124 นางวิไลลักษณ์ วิไลพันธ์- 12 กรกฎาคม 2556 อนุมัติ
14 53921127 นางศรีอัมพร ต้วนยี่- 12 กรกฎาคม 2556 อนุมัติ
15 53921131 นางสุมาลินี ชุมชื่น- 12 กรกฎาคม 2556 อนุมัติ
16 53921133 นางแสงเดือน เมฆราช- 12 กรกฎาคม 2556 อนุมัติ
17 53921136 นางอรอนงค์ วงศ์มหาชัย- 12 กรกฎาคม 2556 อนุมัติ
18 53921137 นางจรัญญา ส่งเสริม- 12 กรกฎาคม 2556 อนุมัติ
19 53921139 นางอุลัยวรรณ พงศ์ณภัทรสกุล- 12 กรกฎาคม 2556 อนุมัติ