เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ไม่เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101086 : การพยาบาลผู้สูงอายุ - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) ปี 49
ปีการศึกษา 2556
ภาคการศึกษาที่ 0
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 52920238 นางวรรณภา งอกอ่อน- 12 กรกฎาคม 2556 อนุมัติ
2 52920235 นางสาวปณิดา ดวงใจ- 12 กรกฎาคม 2556 อนุมัติ
3 51924275 นางสุภาภรณ์ รักผกาวงศ์- 12 กรกฎาคม 2556 อนุมัติ
4 50928895 นางชนิสรา เตชะมา- 12 กรกฎาคม 2556 อนุมัติ
5 49928729 นางสาวจรัสรัศมิ์ ยอดนิล- 12 กรกฎาคม 2556 อนุมัติ
6 49927209 นางดลินพร สนธิรักษ์- 12 กรกฎาคม 2556 อนุมัติ
7 49924079 นางสายทอง โกสินทรจิตต์- 12 กรกฎาคม 2556 อนุมัติ
8 49920828 นางณัฐกานต์ สำเนียงเสนาะ- 12 กรกฎาคม 2556 อนุมัติ