เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001082 : การพยาบาลผู้สูงอายุ - ป.โท (แผน ก) ปี 49
ปีการศึกษา 2556
ภาคการศึกษาที่ 0
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 51911213 ร้อยตำรวจเอกหญิงสมหญิง ฤทธิ์ลือไกร- 12 กรกฎาคม 2556 อนุมัติ
2 51910148 นางสารภี รังษีโกศัย- 12 กรกฎาคม 2556 อนุมัติ
3 51910131 นางพิศมัย พันธุ์พืช- 14 มิถุนายน 2556 อนุมัติ