เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001003 : พย.ม. (หลักสูตรนานาชาติ) ปรับปรุง 54 - ป.โท แผน ก.
ปีการศึกษา 2556
ภาคการศึกษาที่ 0
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 54910179 MISSNHAN THI NGUYEN- 12 กรกฎาคม 2556 อนุมัติ
2 54910180 MISSQUYEN THAO NGUYEN- 12 กรกฎาคม 2556 อนุมัติ
3 54910181 MRS.XUAN THI TRUONG NGUYEN- 12 กรกฎาคม 2556 อนุมัติ
4 54910188 MR.DILLI RAM DARJEE- 12 กรกฎาคม 2556 อนุมัติ