เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001001 : พย.ม. (การผดุงครรภ์ขั้นสูง) ใหม่ 51- ป.โท (แผน ก)
ปีการศึกษา 2556
ภาคการศึกษาที่ 0
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 52910026 นางสาวทองภาพ นาร่อง- 12 กรกฎาคม 2556 อนุมัติ