เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ไม่เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101086 : การพยาบาลผู้สูงอายุ - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) ปี 49
ปีการศึกษา 2555
ภาคการศึกษาที่ 0
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 49924093 นางสาวอรวรรณ กูลจีรัง- 13 กรกฎาคม 2555 อนุมัติ
2 52920029 นายวัชรา ตาบุตรวงศ์- 13 กรกฎาคม 2555 อนุมัติ
3 52920230 นางสาวกมลพร วงศ์พนิตกุล- 13 กรกฎาคม 2555 อนุมัติ