เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท พิเศษ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101087 : การพยาบาลผู้สูงอายุ - ป.โทพิเศษ (แผน ข.) จังหวัดกาฬสินธุ์ เหมาจ่าย ปี 49
ปีการศึกษา 2554
ภาคการศึกษาที่ 0
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 52920730 นางจีรนันท์ ติวทอง- 14 กรกฎาคม 2554 อนุมัติ
2 52920731 นางสาวชนิดา โอษคลัง- 14 กรกฎาคม 2554 อนุมัติ
3 52920732 นางดวงใจ ฆารประเดิม- 14 กรกฎาคม 2554 อนุมัติ
4 52920733 นางทัศนีย์ ภูนาฤทธิ์- 14 กรกฎาคม 2554 อนุมัติ
5 52920734 นางนิตยา วิเศษชาติ- 14 กรกฎาคม 2554 อนุมัติ
6 52920735 นางนิลนภา สาธุเม- 14 กรกฎาคม 2554 อนุมัติ
7 52920736 นางสาวเนาวนา ภูจ่าพล- 14 กรกฎาคม 2554 อนุมัติ
8 52920737 นางบุญญรัตน์ ฐานะรุ่งเรืองเลิศ- 14 กรกฎาคม 2554 อนุมัติ
9 52920738 นางปนัดดา ลับภู- 14 กรกฎาคม 2554 อนุมัติ
10 52920740 นางพรทิพย์ ภูสง่า- 14 กรกฎาคม 2554 อนุมัติ
11 52920741 นางพิชญา สีลาพล- 14 กรกฎาคม 2554 อนุมัติ
12 52920742 นางเพลินพิศ สายวิชัย- 14 กรกฎาคม 2554 อนุมัติ
13 52920744 นางดารัญ วงศ์อนุชิต- 14 กรกฎาคม 2554 อนุมัติ
14 52920745 นางยุวดี ใสเหลื่อม- 14 กรกฎาคม 2554 อนุมัติ
15 52920746 นางสาวรัชนีกร มาตสุด- 14 กรกฎาคม 2554 อนุมัติ
16 52920749 นางสาววิมลรัตน์ คำดี- 14 กรกฎาคม 2554 อนุมัติ
17 52920750 นางวิมลรัตน์ เสนาะเสียง- 14 กรกฎาคม 2554 อนุมัติ
18 52920751 นางสวาท วันอุทา- 14 กรกฎาคม 2554 อนุมัติ
19 52920752 นางสาคร ภูน้ำเย็น- 14 กรกฎาคม 2554 อนุมัติ
20 52920754 นางสาวสุดารัตน์ มาตบุรมย์- 14 กรกฎาคม 2554 อนุมัติ
21 52920755 นางสุนันทา คำเพชรดี- 14 กรกฎาคม 2554 อนุมัติ
22 52920756 นางสุมาลี เขตบรรจง- 14 กรกฎาคม 2554 อนุมัติ
23 52920757 นางสุวรรณา ไชยนันทน์- 14 กรกฎาคม 2554 อนุมัติ
24 52920758 นางอนงค์ จันทะขึ้น- 14 กรกฎาคม 2554 อนุมัติ
25 52920759 นางอนุรักษ์ ติยะเฟื่อย- 14 กรกฎาคม 2554 อนุมัติ
26 52920760 นางอรทัย ฤทธิโรจน์- 14 กรกฎาคม 2554 อนุมัติ
27 52920761 นางอังคะนา โม้หอชัย- 14 กรกฎาคม 2554 อนุมัติ
28 52920762 นางอัจฉรา ลือโสภา- 14 กรกฎาคม 2554 อนุมัติ
29 52920763 นางอาทิตยา ภูวชินพงศ์- 14 กรกฎาคม 2554 อนุมัติ