เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ไม่เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101085 : พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว) - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) ปี 48
ปีการศึกษา 2554
ภาคการศึกษาที่ 0
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 47921773 นางทับทิม อนันตนิกร- 14 กรกฎาคม 2554 อนุมัติ
2 47921797 นางสาวชลีนา ผิวเหลือง- 14 กรกฎาคม 2554 อนุมัติ
3 47921810 นางสาวพัฒนี สมคิด- 14 กรกฎาคม 2554 อนุมัติ
4 49920651 นางนภารัตน์ ธัญถิรโสภนากุล- 14 กรกฎาคม 2554 อนุมัติ