เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ไม่เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101083 : พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) - ป.โทพิเศษ (แผน ก.)
ปีการศึกษา 2554
ภาคการศึกษาที่ 0
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 50923729 นางอัมพร วรภมร- 14 กรกฎาคม 2554 อนุมัติ
2 49923904 นางกวินทร์นาฏ บุญชู- 14 กรกฎาคม 2554 อนุมัติ
3 49920897 นางสาวสิริลักษณ์ วินิจฉัย- 14 กรกฎาคม 2554 อนุมัติ
4 48926739 นางสาวพิมใจ ทวีพักตร์- 5 กรกฎาคม 2554 อนุมัติ
5 48921666 นางวัชรา ชื่นกมล- 14 กรกฎาคม 2554 อนุมัติ
6 47925764 นางสาวรัตติยา ทองอ่อน- 20 มิถุนายน 2554 อนุมัติ