เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001077 : พย.ม. (การบริหารการพยาบาล) - ป.โท (แผน ก) ปี 49
ปีการศึกษา 2554
ภาคการศึกษาที่ 0
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 50910071 นางสาวปริยา มาตาพิทักษ์- 14 กรกฎาคม 2554 อนุมัติ
2 51910049 นาวาตรีหญิงกษริน โพธิ์งาม- 14 กรกฎาคม 2554 อนุมัติ
3 51910063 นางสาวเอื้อมพร จันทร์หอม- 14 กรกฎาคม 2554 อนุมัติ
4 51911145 นาวาตรีหญิงชลธิชา โอสถประสพ- 14 กรกฎาคม 2554 อนุมัติ