เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท พิเศษ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101157 : การบริหารการพยาบาล - ป.โทพิเศษ (แผน ข)
ปีการศึกษา 2553
ภาคการศึกษาที่ 0
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 46925688 นางสาวธนัฏฐา จันทนวงษ์- 14 กรกฎาคม 2553 อนุมัติ
2 46924127 นางอุทัยวรรณ จันทร์อยู่- 14 กรกฎาคม 2553 อนุมัติ
3 46924111 นางอาภรณ์ วงษ์ภาษ- 14 กรกฎาคม 2553 อนุมัติ