เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท พิเศษ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101137 : พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช) - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) ปี 46
ปีการศึกษา 2553
ภาคการศึกษาที่ 0
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 46921587 นาวาตรีหญิงกฤตภัค สมหอม- 14 กรกฎาคม 2553 อนุมัติ
2 46921595 นางกฤตยา คล้ายปาน- 14 กรกฎาคม 2553 อนุมัติ
3 46921600 นางสาวชนิญาดา รัตนธรรม- 14 กรกฎาคม 2553 อนุมัติ
4 46921642 นางสาวสุรีรัตน์ เตี๋ยอนุกูล- 14 กรกฎาคม 2553 อนุมัติ
5 46921650 นางสาวแสงนภา พรไทย- 14 กรกฎาคม 2553 อนุมัติ
6 47925725 นางสาวอิงคฏา โคตนารา- 14 กรกฎาคม 2553 อนุมัติ
7 48921741 นางพจนีย์ จงโชคดี- 14 กรกฎาคม 2553 อนุมัติ