เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ปกติ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001088 : การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว - ป.โท (แผน ก.) ปี 48
ปีการศึกษา 2550
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 47910821 นางสาวจินดารัตน์ สีหรัตนปทุม- 6 พฤศจิกายน 2550 อนุมัติ
2 47910807 นางสาวกรกฎ ฤทธิ์ประสม- 28 พฤศจิกายน 2550 อนุมัติ