เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ปกติ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001083 : การพยาบาลผู้ใหญ่ - ป.โท (แผน ก.) ปี 49
ปีการศึกษา 2550
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 47910890 นางทิพรดา ประสิทธิแพทย์- 14 พฤศจิกายน 2550 อนุมัติ
2 47910913 นางสาวนิสา ครุฑจันทร์- 28 พฤศจิกายน 2550 อนุมัติ