เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท พิเศษ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101083 : พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) - ป.โทพิเศษ (แผน ก.)
ปีการศึกษา 2550
ภาคการศึกษาที่ 0
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 46921577 นางสุมาลี เชื้อพันธ์- 13 กรกฎาคม 2550 อนุมัติ
2 46921561 นางสาวสุกัญญา จ้อยกล้า- 29 มิถุนายน 2550 อนุมัติ