เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ปกติ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001181 : การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน - ป.โท (แผน ก.)
ปีการศึกษา 2550
ภาคการศึกษาที่ 0
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 47910845 นางจริยา ลิมานันท์- 5 กรกฎาคม 2550 อนุมัติ
2 47910408 นางแอนนา สุมะโน- 29 มิถุนายน 2550 อนุมัติ
3 47910393 นางสาวศจีมาศ จันทร์งาม- 13 กรกฎาคม 2550 อนุมัติ
4 46910104 นางสาวสุชาดา อุปพัทธวานิชย์- 13 กรกฎาคม 2550 อนุมัติ