เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ปกติ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001137 : การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช - ป.โท (แผน ก.) ปี 49
ปีการศึกษา 2549
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 45912177 นางกุณฑลี จริยาปยุกต์เลิศ- 5 กรกฎาคม 2550 อนุมัติ
2 47910951 นางสาวนงคาร รางแดง- 31 มกราคม 2550 อนุมัติ