เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ปกติ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001082 : การพยาบาลผู้สูงอายุ - ป.โท (แผน ก) ปี 49
ปีการศึกษา 2549
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 45911572 นางสาวรัชวรรณ ตู้แก้ว- 30 เมษายน 2550 อนุมัติ
2 45911550 นางพิชญ์วรา พันธุ์พิทย์แพทย์- 30 เมษายน 2550 อนุมัติ