เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาตรี พิเศษ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2301001 : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2545 - ป.ตรี 2 ปี พิเศษ
ปีการศึกษา 2549
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 46510467 นางสาวปัทมา บุญประกอบกู้- 9 พฤศจิกายน 2549 อนุมัติ
2 47510012 นางสาวกนกวรรณ อ่อนจันทร์- 9 พฤศจิกายน 2549 อนุมัติ
3 47510020 นางกนกอร คมคาย- 9 พฤศจิกายน 2549 อนุมัติ
4 47510038 นางสาวกาญจนา เตียวสุวรรณ- 9 พฤศจิกายน 2549 อนุมัติ
5 47510046 เรือตรีหญิงกิติวรรณ สวัสดิ์พันธ์- 9 พฤศจิกายน 2549 อนุมัติ
6 47510062 นางเกษร เปล่งผิว- 9 พฤศจิกายน 2549 อนุมัติ
7 47510088 นางสาวคนึง ชาญวิชิต- 9 พฤศจิกายน 2549 อนุมัติ
8 47510096 นางสาวจัญจุรา พลายละหาร- 9 พฤศจิกายน 2549 อนุมัติ
9 47510101 นางสาวจันทร์จิรา พุ่มกระเษม- 9 พฤศจิกายน 2549 อนุมัติ
10 47510117 นางสาวจันทร์เพ็ญ พื้นหินลาด- 9 พฤศจิกายน 2549 อนุมัติ
11 47510127 พันจ่าเอกหญิงจันเพ็ญ อินทศรี- 9 พฤศจิกายน 2549 อนุมัติ
12 47510135 นางสาวจิตติมา ชูโชติ- 9 พฤศจิกายน 2549 อนุมัติ
13 47510143 นางจินดา มีทรัพย์- 9 พฤศจิกายน 2549 อนุมัติ
14 47510167 พันจ่าเอกฉลองชัย ประสงค์ศิลป์- 9 พฤศจิกายน 2549 อนุมัติ
15 47510177 นางเฉลิมขวัญ สุวรรณมณี- 9 พฤศจิกายน 2549 อนุมัติ
16 47510185 พันจ่าเอกชาญยุทธ วรวงษ์- 9 พฤศจิกายน 2549 อนุมัติ
17 47510208 นางศุภิสร เกษมสุข- 9 พฤศจิกายน 2549 อนุมัติ
18 47510224 จ่าเอกหญิงดารณี จันทรโอภาส- 9 พฤศจิกายน 2549 อนุมัติ
19 47510232 นางสาวดาราณี พึ่งประชา- 9 พฤศจิกายน 2549 อนุมัติ
20 47510240 นางทัศนีย์ คมขำ- 9 พฤศจิกายน 2549 อนุมัติ
21 47510258 นางสาวทิพย์วรรณ อินทร์อุดม- 9 พฤศจิกายน 2549 อนุมัติ
22 47510266 นางธนัชฌา สุริยงค์- 9 พฤศจิกายน 2549 อนุมัติ
23 47510274 นางนงนุช พรหมมานะ- 9 พฤศจิกายน 2549 อนุมัติ
24 47510282 นางนงลักษณ์ อ้นเพียรเอก- 9 พฤศจิกายน 2549 อนุมัติ
25 47510290 เรือเอกบำรุง กลิ่นฟุ้ง- 9 พฤศจิกายน 2549 อนุมัติ
26 47510313 นางบุญเอื้อ ธูปบูชา- 9 พฤศจิกายน 2549 อนุมัติ
27 47510321 นางสาวปฏิมา เพชรกระ- 9 พฤศจิกายน 2549 อนุมัติ
28 47510337 นางปาริชาติ จันทะเกิด- 9 พฤศจิกายน 2549 อนุมัติ
29 47510347 นางสาวผกานันท์ โต่นวุธ- 9 พฤศจิกายน 2549 อนุมัติ
30 47510355 เรือเอกหญิงพัชรินทร์ พัวรักษา- 9 พฤศจิกายน 2549 อนุมัติ
31 47510363 นางสาวพัชรินทร์ โลมบุตร- 9 พฤศจิกายน 2549 อนุมัติ
32 47510387 นางสาวพิศมัย จันทร์ไทย- 9 พฤศจิกายน 2549 อนุมัติ
33 47510402 นางสาวเพ็ญนภา บัวศรี- 9 พฤศจิกายน 2549 อนุมัติ
34 47510410 จ่าเอกหญิงเพ็ญศรี ใบยา- 9 พฤศจิกายน 2549 อนุมัติ
35 47510428 นางมยุรี แก้วโวหาร- 9 พฤศจิกายน 2549 อนุมัติ
36 47510452 เรือโทโยธิน พันธ์มา- 9 พฤศจิกายน 2549 อนุมัติ
37 47510460 นางสาวระวีวรรณ แสงเดือน- 9 พฤศจิกายน 2549 อนุมัติ
38 47510478 นางสาวรัตติกาล พิมพา- 9 พฤศจิกายน 2549 อนุมัติ
39 47510486 นางสาววรนุช ราญรอน- 9 พฤศจิกายน 2549 อนุมัติ
40 47510494 นางสาววรนุช อัครเกรียงไกร- 9 พฤศจิกายน 2549 อนุมัติ
41 47510507 นางวรรณา ลือสมุทร- 9 พฤศจิกายน 2549 อนุมัติ
42 47510517 พันจ่าเอกหญิงวรางคณา แก้วรัตน์- 9 พฤศจิกายน 2549 อนุมัติ
43 47510533 นางสาววาสนา แสนชม- 9 พฤศจิกายน 2549 อนุมัติ
44 47510541 จ่าเอกหญิงวิกานดา ธานี- 9 พฤศจิกายน 2549 อนุมัติ
45 47510567 นางสาววิภาดา พุ่มพวง- 9 พฤศจิกายน 2549 อนุมัติ
46 47510575 พันจ่าเอกวิโรจน์ ย่องเหล่ายูง- 9 พฤศจิกายน 2549 อนุมัติ
47 47510583 นางสาววิลัยรัตน์ รื่นบุตร- 9 พฤศจิกายน 2549 อนุมัติ
48 47510591 นางวิไลรัตน์ แซ่ห่าน- 9 พฤศจิกายน 2549 อนุมัติ
49 47510606 นางศิริพร ปรัสพันธ์- 9 พฤศจิกายน 2549 อนุมัติ
50 47510614 นางสาวศิริรัตน์ โตอ่อน- 9 พฤศจิกายน 2549 อนุมัติ
51 47510622 นางสาวศิริลักษณ์ สระพิลึก- 9 พฤศจิกายน 2549 อนุมัติ
52 47510630 นางสาวศิริวรรณ ศรีเผือก- 9 พฤศจิกายน 2549 อนุมัติ
53 47510648 นางสาวสมสกุล มานะกิจ- 9 พฤศจิกายน 2549 อนุมัติ
54 47510656 นายสัญญา โพธิ์งาม- 9 พฤศจิกายน 2549 อนุมัติ
55 47510664 พันจ่าเอกสุกิจ บัวพิน- 9 พฤศจิกายน 2549 อนุมัติ
56 47510672 นางสาวสุจิตรา จันทรขจร- 9 พฤศจิกายน 2549 อนุมัติ
57 47510680 นางสุชาดา บัญญัติโชคไพศาล- 9 พฤศจิกายน 2549 อนุมัติ
58 47510698 พันจ่าเอกสุชาติ สัณหภักดี- 9 พฤศจิกายน 2549 อนุมัติ
59 47510711 นางสุนทรี วงศ์กวน- 9 พฤศจิกายน 2549 อนุมัติ
60 47510727 จ่าเอกหญิงสุพัก สมพันธ์- 9 พฤศจิกายน 2549 อนุมัติ
61 47510737 นางสาวสุมาลี โมตา- 9 พฤศจิกายน 2549 อนุมัติ
62 47510753 จ่าเอกหญิงเสาวภา เพ็ชรแก้ว- 9 พฤศจิกายน 2549 อนุมัติ
63 47510761 นางสาวโสภา นิลยอง- 9 พฤศจิกายน 2549 อนุมัติ
64 47510777 พันจ่าเอกอนุ ปัญญารังสิมันต์- 9 พฤศจิกายน 2549 อนุมัติ
65 47510787 นางสาวอรรถพร ศิลปี- 9 พฤศจิกายน 2549 อนุมัติ
66 47510795 นางอรุณวตี เนื่องมัจฉา- 9 พฤศจิกายน 2549 อนุมัติ
67 47510800 เรือโทหญิงอัจฉรา ทวีพรกุล- 9 พฤศจิกายน 2549 อนุมัติ
68 47510818 นางสาวอัยญาณี วิจารณรงค์- 9 พฤศจิกายน 2549 อนุมัติ