เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท พิเศษ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101083 : พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) - ป.โทพิเศษ (แผน ก.)
ปีการศึกษา 2549
ภาคการศึกษาที่ 0
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 46921511 นางนิ่มนวล ชูยิ่งสกุลทิพย์- 3 กรกฎาคม 2549 อนุมัติ
2 46921553 นางสรีพัชร์ แก้วดวงเทียน- 3 กรกฎาคม 2549 อนุมัติ
3 46925175 นางสาวเพ็ญศรี ละออ- 3 กรกฎาคม 2549 อนุมัติ