เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001236 : การบริหารการพยาบาล (นานาชาติ) แผน ข. - ป.โท
ปีการศึกษา 2549
ภาคการศึกษาที่ 0
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 46912122 Ms.NGUYEN THI THANH THUONG- 14 กรกฎาคม 2549 อนุมัติ