เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001082 : การพยาบาลผู้สูงอายุ - ป.โท (แผน ก) ปี 49
ปีการศึกษา 2549
ภาคการศึกษาที่ 0
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 44910266 นางสาวสุพรรณี เปี้ยวนาลาว- 3 กรกฎาคม 2549 อนุมัติ
2 45911516 นางสาวกฤษณาพร ทิพย์กาญจนเรขา- 14 กรกฎาคม 2549 อนุมัติ
3 45911527 นางสาวกิ่งดาว การะเกต- 14 กรกฎาคม 2549 อนุมัติ
4 45911549 นางสาวบุศกร กลิ่นอวล- 14 กรกฎาคม 2549 อนุมัติ