เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท พิเศษ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101081 : การพยาบาลชุมชน - ป.โทพิเศษ (แผน ก.)
ปีการศึกษา 2545
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 43922354 นางสาวโสภิตา กรีพัฒน์- 24 เมษายน 2546 อนุมัติ
2 43922321 นางสาวมนัสวี เจริญเกษมวิทย์- 24 เมษายน 2546 อนุมัติ
3 42922272 นางสาวนันทพร พิชะยะ- 20 มีนาคม 2546 อนุมัติ