เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ปกติ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001083 : การพยาบาลผู้ใหญ่ - ป.โท (แผน ก.) ปี 49
ปีการศึกษา 2543
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 40910893 นางสาววรรณภรณ์ โล่สกุล- 27 มีนาคม 2544 อนุมัติ
2 39911207 นางหทัยรัตน์ บำเพ็ญแพทย์- 27 มีนาคม 2544 อนุมัติ